2P հապավումներ

2P

2P-ը հապավումն է Երկրորդ կողմ.

Տվյալներ ձեռք բերված գործընկերոջից, որն ուղղակիորեն հավաքել է այդ տեղեկատվությունը: Օրինակ կարող է լինել, որ դուք հովանավորում եք արդյունաբերության համաժողովը և, որպես այդ հովանավորության մաս, դուք մուտք ունեք մասնակիցների տվյալները, որոնք հավաքագրվում են այն ընկերության կողմից, որը բաշխել կամ վաճառել է միջոցառման տոմսերը: