CLTV հապավումներ

CLTV

CLTV-ի հապավումն է Հաճախորդի կյանքի արժեքը.

Պրոյեկցիա, որը կապում է զուտ շահույթը հաճախորդի ողջ կյանքի ցիկլի հետ: Նաև հայտնի է որպես CLV: