ROI հապավումներ

ROI

ROI-ի հապավումն է Վերադարձ ներդրում.

Արդյունավետության չափիչ, որը չափում է շահութաբերությունը և հաշվարկվում է ROI= (եկամուտ – ծախս) / արժեք բանաձևով: ROI-ն կարող է օգնել ձեզ որոշել, թե արդյոք պոտենցիալ ներդրումը արժե նախնական և ընթացիկ ծախսերը, կամ արդյոք ներդրումները կամ ջանքերը պետք է շարունակվեն կամ դադարեցվեն: