JustUnfollow. Կառավարեք, հետևեք և գտնեք Twitter- ի հետևորդներին

Twitter- ում ձեր համար մենք դեռ խաղում ենք կեղծ հետևորդների, SPAM- ի հետևորդների և ձեզ հետապնդող մարդկանց ծիծաղելի խաղը, որոնք պարզապես փորձում են գայթակղել ձեզ հետևել նրանց `իրենց ցանցը զարգացնելու համար: Ես դեռ սիրում եմ Twitter- ը, բայց սա պլատֆորմի սարսափելի կողմն է. Ես պարզապես չեմ կարծում, որ Twitter- ն անում է այնքան, որքան հնարավոր է կառավարել պլատֆորմի որակը: Գործիք, որը ես օգտագործում էի մի քանիսի համար